ןושאר ראותל תודובע

לעו ל"נה םיאשונב תודובע לע ףסונ עדימל .הבורמ ןמז תעקשה ךות ושענ ולא תודובע
ילא תונפל ןתינ םיקסעה להנימו הלכלכה ידומילל םירושקה םירחא דומיל ימוחתב תודובע
.ןופאלפב וא ליימ יאה ךרד

:םינוש םימוחתב תודובע ידי-לע ושענ וז םידומיל תרגסמב
ןומימ *
הדובע ירשק
*
םיבאשמ לוהינ
*
תואנובשח *
הקיטסיטטס *
לוהינ תוקינכט *

רשא םיטקייורפ תריחבל תויאדכ תקידבל םיילוהינ םילכ ןתמ - הדובעה תרטמ - ןומימ *
.המריפל ותובישחו ןוהה ריחמ בושיח ןכו םיחוור םומיסקמ וביני
םשומישל תונוש תויצפוא הרבחה ילעב תושרל ונדמעה ,םינושה םילכל ונסחייתה וז הדובעב
.דיתעב הז עדימ לצנל ולכויש ידכ םתובישחלו
'א טקייורפ תא רצייל ףידע העקשהה לע הלבגהה תובקעב יכ ונאצמ תויאדכ חותינ 'א קלחב
.תוליעיב העקשהל םוכסה לכ תא לצנל ךכבו 'ב טקייורפ תא וירחאלו
הרבחב םילוקישה תאז ךמס לעו יוגש הרבחה יבושיחל סיסבה יכ ונאצמ ןוהה ריחמ 'ב קלחב
דעב םילוקיש ונאבהו הרבחב ןוהה רועישל תופסונ תויצפוא רפסמ ונאבה .םייוגש ויה
.היצפוא לכ דגנו

םיסרטניא דוגינ גצומ הבו ,םינושה ןיינעה ילעב רואיתב תקסוע הדובעה - הדובע ירשק *
.םינושה םיטקילפנוקל תונורתפ םיעצומו הלהנהה לומ ןינעה ילעב לש

םישרת ,טקיורפל םיבלשה תגצה :תא וכותב ללוכ טקיורפ ןונכת א קלח - םיבאשמ לוהינ *
תא רצקל ןתינ -ךילהתה רוציק תניחב ,טקיורפה תויולע PERT COST - ,טנגו טרפ
PERT- ו ןולשיכהו החלצהה ייוכיס תניחב -יטסיטטס PERT ,םימי 27- ל טקייורפה
.םישנא 10 לש ץוליאב םיבאשמ
תא רצייל רשפא םאה הקידב -תונכתיהה בלש :וכותב ללוכ שדח רצומ ןונכת - ב קלח
ונא ךיא - םושייה בלש ,שדחה רצומה תא רצייל יאדכ םאה הקידב - תויאדכה בלש ,רצומה
.רתויב תיחוורהו הליעיה הרוצב רצומה תא םירציימ

תארקל "XX" תרבח תוינמ תא שוכרל יאדכ םאה הצלמה ותמ וז הדובע תרטמ - תואנובשח *
.XX"" תרבח לש םייפסכה תוחודה חותינ ידי-לע תאזו הברקה הקפנהה
הגצה ונעציב ,הרבחה לש דספהו חוור חודו ןזאמה חוד תא ונחתינו ונסחייתה וז הדובעב
. תוחודהמ תועבונה תומגמ תוהזל תנמ לע םינותנה לש םיזוחאב
.הרבחה לש השלוחה תודוקנ תא ונרתיאו הרבחה לש םיסנניפה םיסחיה תא ונבשיח ,ןכ ומכ
הבורקה הקפנהה לע רקיעב תוכמתסמה הרבחה לש תוידיתע חותיפ תוינכותל ונסחייתה ףסונב
לש בורקה דיתעה יבגל ןוירוטקרידה תויזחתו שאר בשויה תריקסל ונסחייתה ןכ ומכו
.יח קסעכ ןובשחה יאור ידי-לע הרבחה תרדגהו הרבחה

+15 ינב תייסולכוא ברקב יחרזאה הדובעה חוכב םישנו םירבג" אשונב קסוע הקיטסיטטס *
יפל הקוסעתה סוטטס ןויפיא תא תוארהל יתיסינ אשונה חותיפ תעב .2000" תנשב לארשיב
.הלכשהה תונש יפלו ןימ
תידמימ-וד הלבט ,תידמימ דח הלבט :ןוגכ תונושה תואלבטב יוטיב ידיל אב ןויפאה
.המרגוטסיהו תולקמ ,הגוע :ןוגכ םיפרגב יתשמתשה ,ךכל ףסונב .תידמימ-תלת הלבטו
,דומילה תונשל רשקהב יתקוסעתה בצמ לע יהשלכ העפשה תמייק םאה קדבנ הלאה םילכה תרזעב
.הקוסעתה לע עיפשמ םתלכשה תדימו השא וא רבג ךתויה בקע םאהו
וגצוהש םיבושיחה ןכלו םילנימונ םינתשמ ויה יתרקחש םינתשמה םינושארה םיקרפה ינשב
.i (בחורו ךרוא) תיסחיה תוחיכשל קר וסחייתה
ויה יתלביקש תונקסמהו תואצותה ןכלו יתוכיא ילוורטניא הנתשמב יתשמתשה ישילשה קרפב
.(תונתשה םדקמו ןקת תייטס ,חיכש ,עצוממ ,ןויצח תאיצמ) תונווגמו תוקימעמ רתוי

לש וקלח תנמ ןהש תויונמוימהו תוטישה לולכמ תא יתאבה וז הדובעב - לוהינ תוקינכט *
םינותנ ךס הניה איהש ומכ תואיצמה .תואצות תגשהל קודב םשרמ ןיא : רמולכ .להנמה
תויונמוימו עדיה תא ,םינתשמ םיבצמב איבהל להנמה דיקפת !הילת אהב אהו םיבר םינתשמו
.ןוצר תועיבשמ תואצותל עיגהל ידכ יוצימו יוטיב ידיל ולש
.ןוגראב םירזגמהו םיגרדימה לכ תא ףיקהל בייח ועצוהש תוטישה תעמטה ךילהת

'וכו *