םיאסדנה לש םיטקיורפ

םיריצקת

.תורבחה תומש ורזנוצ ,ימינפה עדימה לע הרימשו תורבחב העיגפ עונמל ידכ

םילעפמ יפל םיטקייורפ
םיאשונ יפל םיטקייורפ

 


םיאשונ יפל םיטקייורפ

תונוש תוטיש יפל הרבחב תוריש ןתמ וא רוציי תומכ תויזחתב קסוע הז קרפ תויזחת *
תיכירעמ הקלחהו ללקושמ ענ עצוממ ,טושפ ענ עצוממ ,תיראיניל היסרגר :ןוגכ
רתויב הבורק האצות תנתונה תחא הטיש תרחבנ וללה תוטישה ןיב .(תילאיצננופסקא=)
.המודכו MAD, MSE :ןוגכ םינוש םידדמ רפסמ ידי-לע תואיצמל
רבע ינותנ י"פעו תואחסונ י"פע םיבשוחמ םידדמה

הדובע ןמז לומ לעופב רוצייה ןמז תא הרבחה ילעבל ןתונ הז קרפ הדובע תודידמ *
לכל ,לעפמב יוצמה ךילהתה י"פע םתדידמו םינמז תעיבקל תוטיש רפסמ םנשי .ילאידיא
לש הדובעה יאנתב תובשחתה ךות םייטמתמ םיבושיח י"פע תישענ איהו הלשמ ךרד שי הטיש
חוכ שי רוצייה וקב םאה -ונייהד רוצייה וק גוסב תובשחתה תמייק ,ןכ ומכ .דבועה
.המודכו תונוכמ ,ישונא הדובע

םנשי .הרבחל תויולעה םוצמצו יאלמה תקזחא תא לעייל ידכ אב הז קרפ יאלמ לוהינ *
תונורתי שי הטיש לכב .םירחאו EOQ, EBQ, LUC :ןוגכ יאלמ לוהינל םילדומ רפסמ
.לעפמב הגוהנה הטישה יפ-לע רתויב בוטה לדומה תא םימיאתמו תונורסחו

תומכ תא םצמצל ידכב הרבחב םייוסמ טקייורפ לעייל אב הז קרפ םיטקיורפ לוהינ *
העודיה ms-project תנכותב שמתשהל גוהנ הז קרפב .םומינימל םיעקשומה םתולעו םיבאשמה
יאדכ םיבאשמ וליאו ךיא חנעפל ונל תרזוע הנכותה .הב שמתשמל תיתודידיו הליעי הנכותכ
.טקייורפה תא לעיל ידכב םצמצל ונל

רוצי תוינכות קפסמש בוטו ןוכנ ןונכת .רוצי ןונכתב רוזעל אב הז קרפ תודובע ןומיז *
ןמז ןיטקהל ,התקופת תא רפשל ,תינרציה הכרעמה ינפ תא תונשל יושע תומישיו תוילאיר
.תוחוקלה לש םנוצר תועיבש תא רפשלו תונושה יאלמה תויומכ ןיטקהל ,בבס

תויורשפא תניחבב קסוע אוה .ריחמתהו ןומימה תא וכותב בלשמ הז קרפ תויאדכ חותינ *
תשיכר ,הנשמ ןלבקל הרבעה ,רוציי וק תפלחה :ןודכ לעפמה ינפב תודמועש תויטנוולר
תויופצה תויולעה לכ לע ססבתמ קרפה .המודכו יחוור אל רוציי וק לוטיב ,השדח הנוכמ
הפידע הפולח וזיא ןוחבל ידכב (נ.נ.ע) יחכונה יפסכה ךרעה תא איבמו הפולח לכל


םילעפמ יפל םיטקייורפ

תוריק יופיחל 'בח רוציי תמגמ .1
אובמ
קושל םינוש םיביטרוקד תוריק ייופיח רוצייב החמתמש ,XXX"" לעפמב ךרענ טקיורפה
.םידבוע 14-כ םיקסעומ לעפמב .ימוקמה
ןבאו תירכרוכ ,תילונרג :לעפמה לש םיירקיע םייופיח יגוס 3- ב קסוע טקייורפה
.תיביטרוקד
.)GRC ( תילונרגה םוקמב רוצייל הביטנרטלא גיצנ ןכ
טקייורפה תורטמ
.תירכרוכ גוסמ ןבא יופיחל יאלמ תויזחת עוציב .א
.תיביטרוקד ןבא גוסמ ןבא ייופיח רוציי ךילהתל םינמז רקח עוציב .ב
. GRC-השדח הביטנרטלא לומ תילונרג תויאדכ חותינ .ג


םינורזמ רוצייל 'בח רוציי תמגמ .2
אובמ
דחאל היהו םי בשעמ םינורזמ רוצייב ונמזב החמתהו 1963 תנשב ןטק לעפמכ הדסונ הרבחה
.לארשיב םינורזמ לש םילודגה םיקפסה
םרוגכ קוויש לש הייאר ךותמ קווישה םוחתב רקיעב םייוניש רפסמ לעפמה רבע 1976 תנשב
.תושדח תונוכמ שכרב ,רוצייה םוחתב תוטיש רופיש ףסונבו לעפמה לש ותונתיאל חתפמ
"ריואמוג" הסנכנ ךכו ,הנישה םוחתל "ריואמוג" לש תיפיצפס תוחמתה לע טלחוה ךשמהב
.םיציפק אלל םינורזמ רוצייב שדח ןדיעל
םויכ הרבחה
1,500 לש חטש ינפ לע ערתשמ לעפמה .לארשיב הלודגה םינורזמה תוינרצימ תחא איה םויכ
,םירצומ יבצעמ ,הניש רקח תדבעמ ,הלהנמ תודיחי ,רוציי ילעפמ ינש םילעופ םהב ר"מ
.הקזחאו תוחוקל תורישל הדיחי ,י"פת יתווצ
יבחרב תורוזפה תויונח לש בר רפסמ תללוכה םייאמצע םירחוס לש תשר םג הליעפמ הרבחה
.ץראה
םידבועו הדובע ילהנמ ,םיתנכתמ ,םיסדנהמ םהיניב םידבוע 240-כ םיקסעומ לעפמב
.םייעוצקמ
טקייורפה תורטמ
.םינורזמ רוציי תויזחת עוציב .א
.ל"נה רוציי ךילהתל םינמז רקח עוציב .ב
.הרבחב יאלמ לוהינ .ג


לכוא רוציל XXX 'בח רוציי תמגמ .3
עקר
.תוליבומ תוילארשי תורבח שולש ידי-לע 1983-ב הדסונ הרבחה
.יונב ר"מ 6,000 םכותמש ר"מ 14,500 לע ערתשמ לעפמה
.הסרובב תרחסנה תירוביצ הרבח YYY לש תידעלב תב תרבח הניה "XXX"
םניה םידבועה בור .םידבוע 200-כ קיסעמו תורמשמ ינשב הממיב תועש 24 דבוע לעפמה
.םישנ 75% םכותמו םישדח םילוע לודגה םקלח .הרבחה ידבוע
טקייורפה תורטמ
.רוציי וקל תיזחת עוציב .א
.ל"נה רוציי ךילהתל םינמז רקח עוציב .ב
.הרבחב יאלמ לוהינ .ג


ריינ רוצייל לעפמ רוציי תמגמ .4
אובמ
.1990 תנשב םקוה "XXX" לעפמ
.ר"מ 10,000 לש חטש ינפ לע ערתשמ לעפמה
תוכיא תחטבאב םידבוע 9 ,םיאנסחמו רוציי ידבוע םה 63 םכותמ ,םידבוע 90-כ הנומ "XXX"
.הרימשו ןויקינ ,הקזחאב םיקסוע רתיהו ,הלהנמ ישנא 4 ,קווישו
תקלחמ ,(טלאוט ריינ) ינימ'ג תקלחמ ,קוויש תקלחמ : ןה לעפמה תא תוביכרמה תוקלחמה
.תויפמ תקלחמו (הריהמ הפילשל וישיט ריינ) ץר ףד תקלחמ ,(היישעת ריינ) ינסנוק
:טקייורפה תורטמ
רוציי וקל תיזחת עוציב .א
רוציי וק לועיי םיטקייורפ לוהינ .ב
תויולעב ןוכסיחו םיבאשמ לש ליעי לוצינ יאלמ לוהינ .ג


תכתמה םוחת רוציי תמגמ .5
אובמ
.םידבוע 50 םיקסעומ לעפמב .1981 תנשב םקוה "XXX" לעפמ
רקיעב םיבכרומה תכתמ ירצומו תכתמ יטוח קוושמו רציימ לעפמה .רטמ 3000 לעפמה חטש
. ב"הראבו ימוקמה קושב השענ קווישה .תולסורק ,תולסלס :ןוגכ ולא םיטוחמ
:טקייורפה תורטמ
רוציי וקל תויזחת עוציב .א
תודובע ןומיז .ב
יאלמ לוהינ .ג


יגולונכט דויצ רוצייו חותיפ ,בוציע רוציי תמגמ .6
אובמ
רוצייו חותיפ ,בוציע ימוחתב תימלוע הליבומ הנה "XXX . 1969-ב הדסונ מ"עב "XXX"
.דחוימב ההובג המרב ברק יסוטמל יגולונכט דויצ
תוכרעמ ,קולדת תוכרעמ ,תויתביבס הרקב תוכרעמ ,םוח יפילחמל דויצ רוצייב החמתמ "XXX"
.יריווא דויצל םינוש םירזיבא 200-מ רתוי רצוימ לעפמה .םיפסונ םירזיבאו חוכ
.קושב םיפסונ םידדומתמ ןיאו םיידעלב םניה "XXX" לש הירצומ
טקיורפה ןכות
.2002 תנשל תויזחת יוזיח .א
. בצקומ ןמז תעיבק .ב
.יאלמ לוהינ .ג
.םיטקיורפ לוהינ .ד
.םינומיז .ה


תויקתיפ רוצייל לעפמ רוציי תמגמ .7
אובמ
תירוביצ הרבחל הכפה 1993 תנשבו 1967-ב הדסונ מ"עב הספדה לעפמ "תיקתיפ" תרבח
.לארשיב תוקבדמה ילעפמ ןיב תוקיתוהו תולודגהמ איה הרבחה .הסרובב תרחסנה
,דב תויוות ,תויוות ,ןמצעמ תוקבדנה תוקבדמ "תיקתיפ" תקוושמו תרציימ םינש 35 הזמ
.ןגמ תובכש םע הלרגה יסיטרכו םיסיטרכ
טקיורפה תורטמ
."תיקתיפ" תרבחב םיירקיע תוחוקלל םישוקיב תויזחת
.םלג ירמוח ןסחמב יאלמ תומר תעיבקו לוהינ


XXX תללכמ קוויש תמגמ .8
אובמ
תוקלחממ תחא .תימדקא תירוביצ הללכמ הניהו 1982 תנשב המקוה XXX תימדקאה הללכמה
.םיאסדנהל ס"היב הניה הללכמה
ט"המ םעטמ םייתכלממ םיראת וירגובל קינעמ אוהו (1990) תנשב םקוה םיאסדנהל ס"היב
.הדובעה דרשמ לש (יגולונכטה יתלשממה ןוכמה)
.הלהנמ ידבועו םיצרמ םיללוכה ,םידבוע 60 כ םידבוע םיאסדנהל ס"היבב
טקייורפה תורטמ
,ויתורטמו רקחמה תייעב תרדגה :םיבלש רפסמ וכותב ללוכ רקחמה ןונכת - רקחמה ןונכת
.םינותנה חותינו םינותנ ףוסיא ,רקחמה תינכות ,רקחמה תורעשה
.תובורקה םינש 5- ל םיטנדוטס םושיר תויזחת