ינא ימ
.ריוואה ליחב יאבצה תורישה תא יתישעו תובוחרב 24/5/1980 - ב יתדלונ ,ןבא היאמ ימש
2000 - 2002 םינשב ןורמושו הדוהי תללכמב רוציי תמגמב לוהינו היישעת ידומיל יתדמל
.תיאסדנהכ יתמייסו
.ודמלנש םיאשונה תא וב ונמשייו ונרחבש הרבחב רמג טקייורפ ונעציב םידומילה תרגסמב
קוויש ,רוציי :תונושה תומגמה רובע םיטקיורפ 9-כ דוע יתכרעו יתספדה ,הזל טרפ
.עדימ תוכרעמו
.םיקסע להנמו הלכלכב ןושאר ראותל תיטנדוטס ינא ,םויכ
.םינושה תועוצקמב השגהל תודובע יתעציב וז םידומיל תרגסמב םג

תונושה בשחמה תונכותב שומיש תולוכי תוארהל םיכירצ ונייה ,תונושה תודובעה תרגסמב
)Word, Power Point, Access, Excel, Ms-Project תורחאו סיפואה תונכותב(

רשק תריצי
תנכהו תכירע ,תספדהל וא ,רתאב םיגצומה םיריצקתה תשיכרל רשקב ילא תונפל ןתינ
.השירדה יפל םיטקייורפ
058-893857 :ירלולס
maiaeven@hotmail.com, maia@ev-en.org :ל"אוד